Farby a laky pre profesionálov!

1 z 4
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
1.1 Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.aj-farby.sk.,
Lgg, s.r.o.
Rábska 22,946 03 Kolárovo
IČO: 44 104 502
IČ DPH: SK2022584762
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. s.r.o. vložka č.: 22046/N
Predávajúci je platcom DPH (- všetky ceny uvedené v katalógu sú s DPH.)
Prevádzka elektronického obchodu predávajúceho - www.aj-farby.sk
Poštová adresa: Rábska ul. č. 22., 94603 Kolárovo
Tel. kancelárie :+421911/442 336
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: VÚB:2579139659 /0200

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.aj-farby.sk s úmyslom kúpy tovaru, ktorý www.aj-farby.sk ponúka. 

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.aj-farby.sk s požiadavkou, aby jej www.aj-farby.sk zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. 

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.aj-farby.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

1.5 www.aj-farby.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 

2. OBJEDNÁVANIE
Povinné údaje na objednávke:

 
Objednávka od právnickej osoby - firmy:
 
1.názov firmy
2.sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
3.IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
4.meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku
5.označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
6.množstvo
7.telefón alebo e-mail kupujúceho
8.e-mail aresa (pri predfaktúre)
9.vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
10.adresu pre doručenie tovaru
Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby:
 
1.meno a priezvisko kupujúceho
2.kód a názov produktu/ov označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach 3.elektronického obchodu)
4.množstvo
5.telefón alebo e-mail kupujúceho
6.vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
7.adresu pre doručenie tovaru
 

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.aj-farby.sk
b) e-mailom, 
c) telefonicky. 

2.2 Odoslaním objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú a kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí www.aj-farby.sk počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom,  a zároveň oznámi kupujúcemu . Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 

2.4 www.aj-farby.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky www.aj-farby.sk bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí www.aj-farby.sk kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. 

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, www.aj-farby.sk je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou). 

2.7 www.aj-farby.sk má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. www.aj-farby.sk má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 

3. CENY
 
3.1 Aktuálna cena sa mení v zaležitosťi od cenníkových cien dodávateľa, preto pri každej objednávke osobytne kontaktujte
Nás o aktuálnej predajnej cene.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

3.3 www.aj-farby.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.


4. PLATBY 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci platbou na dobierku. 

4.2 Platba je možná iba v EUR. 

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela www.aj-farby.sk kupujúcemu spolu s tovarom. 


5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.aj-farby.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade. 

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke www.aj-farby.sk je vo väčšine prípadov do 10 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade v www.aj-farby.sk alebo u jeho distribútora. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia. O dodacej lehote a termíne dodania bude www.aj-farby.sk kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. 

5.3 Tovar, ktorý je na sklade www.aj-farby.sk, bude vyexpedovaný okamžite. 

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. 


6. DORUČENIE TOVARU 

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR. 

6.2 www.aj-farby.sk zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou .

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. 

6.5 Spolu s tovarom dodá www.aj-farby.sk kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, návod na obsluhu a záručný list. 

6.6 Za tovar zodpovedá www.aj-farby.sk až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. 

6.7 www.aj-farby.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši www.aj-farby.sk dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom. 

6.8 www.aj-farby.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. 

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 

7.1 Tovar v ponuke www.aj-farby.sk je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh. 

7.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom. 

7.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.aj-farby.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. 

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. Reklamácia musí byť urobená písomnou formou alebo e-mailom, inak sa na reklamáciu neprihliada.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. 

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom. 

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného www.aj-farby.sk vykonajú záručnú opravu. ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo www.aj-farby.sk, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe. 

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu. 

7.9 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.aj-farby.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. www.aj-farby.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa www.aj-farby.sk zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. 

9. VRÁTENIE PEŇAZÍ 

9.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy je možné len ak je tovar v pôvodnom, nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.). Tovar treba vrátiť s dokladom o kúpe.
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 7 dní a to prevodom na váš bankový účet.
Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol preberaný osobne. 
 
 


Nákupný košík

0 ks / 0 EUR

Odporúčame

Polfill soft tmeľ   thumb

Polfill soft tmeľ Cena: 6.90 Eur

Polfill Plastic thumb

Polfill Plastic Cena: 4.09 Eur

Kontakt:

Otváracia doba:
Pondelok - Piatok:
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Sobota:
09:00 - 12:00

Adresa:
Rábska 22,
946 03 Kolárovo

Bližšie info a objednávky:
Tel.: +421 911 442 336

Naše značky:

značky

Spolupracujeme

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.